Disclaimer

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere bezoeker van onze website (https://www.giesbers.com/), alsook op de informatie, en diensten die op of via onze website zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op de website van Giesbers InstallatieGroep is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag slechts ter algemene kennisname gebruikt worden. De informatie die wij verstrekken op de website houdt uitdrukkelijk geen advies in.

De informatie op de website en in onze uitnodigingen is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, actueel en vrij van schrijffouten is. Tevens kunnen wij niet garanderen dat de website en mailings vrij zijn van virussen, malware of phishing. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, gedateerdheid, virussen, malware, phishing, overige digitale ‘gevaren’ of het niet (correct) functioneren van de website. Daar waar wordt verwezen naar andere websites of documenten van derden kan geen enkele garantie worden gegeven op functionaliteit, juistheid, of volledigheid. Wij zijn tevens niet aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van websites waarnaar verwezen wordt op https://www.giesbers.com/, nu wij geen invloed hebben op de beveiliging van deze websites. Het gebruik van onze website en de daarop weergegeven informatie is aldus volledig voor uw eigen rekening en risico.

De inhoud van onze website wordt beheerd door ons en heeft uitsluitend tot doel informatie te verschaffen over onze diensten. De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie. Ondanks het feit dat zorgvuldigheid is betracht bij de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de weergegeven informatie is achterhaald. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van deze website. Wij behouden ons het recht voor op elk moment de inhoud van de website en de inhoud van deze disclaimer c.q. bezoekersvoorwaarden aan te passen of onderdelen van de website te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en geldt niet als een specifiek aanbod om een overeenkomst te sluiten. Op diverse plaatsen op deze website wordt u de gelegenheid geboden om per e-mail met ons te communiceren. U moet zich hierbij realiseren dat wij u, bij deze vorm van communicatie, geen vertrouwelijkheid kunnen garanderen.

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website en de inhoud ervan, berusten uitsluitend bij ons. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan om (delen van) de website en uitnodigingen, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen, bewerken, openbaar te maken, kopiëren, vermenigvuldigen, distribueren, (tegen vergoeding) beschikbaar te stellen aan derden, etc., zonder onze expliciete schriftelijke toestemming.